Ochrona Danych Osobowych


Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W związku z obowiązywaniem nowych zasad przetwarzania danych osobowych od dnia 25.05.2018r. informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CHESTER MOLECULAR HENRYK KOWALCZYK z siedzibą w ŁODZI przy ul. GAJCEGO 136, adres
email: henrykkowalczyk@wp.pl, telefon 601 308 426 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa dane osobowych,
2. Celem zbierania danych jest potwierdzanie i realizacja zamówień, przedstawianie ofert, rozliczanie płatności oraz wystawianie faktur.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r .
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia celów wymienionych
w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu.
6. Państwa dane będą udostępnianie:
- naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków,
- podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta,
- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne,
- podmioty świadczące nam usługi rachunkowe i prawne,
- podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
- organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Wszelkie sprawy oraz decyzje związane z Państwa danymi osobowymi mogą Państwo zgłaszać na adres e-mail: henrykkowalczyk@wp.pl
Z poważaniem
Henryk Kowalczyk